การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในเขตพื้นที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
สอบถามเพิ่มเติม รพ.แก่งคอย โทร 0-3635-8585, 0-3635-8586, 0-3635-8592 / สสอ.แก่งคอย โทร 0-3624-5600

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การปฎิบัติตัวผู้อยู่อาศัยและการทำลายเชื้อ ปักหมุด !! 13 ธ.ค. 2563


การปฏิบัติตัวระหว่างกักกัน ปักหมุด !! 13 ธ.ค. 2563


แนวทางป้องกันตนเองเมื่อไปที่แออัด ปักหมุด !! 13 ธ.ค. 2563


คำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไปในการป้องกันโรคโควิด-19 ปักหมุด !! 13 ธ.ค. 2563


มาตรการการป้องกันควบคุมโรค ปักหมุด !! 26 มี.ค. 2563


ข้อปฏิบัติของผู้เดินทางกลับจากพื้นที่ระบาดระหว่างสังเกตอาการที่บ้าน... ปักหมุด !! 25 มี.ค. 2563


กรมควบคุมโรค ปักหมุด !! 19 มี.ค. 2563


คู่มือ "COVID-19" ความรู้ สู่ปัญญา พัฒนาการปฏิบัติ 12 ธ.ค. 2563


คู่มือ "COVID-19" ความรู้ สู่ปัญญา พัฒนาการปฏิบัติ 12 ธ.ค. 2563


คู่มือ "COVID-19" ความรู้ สู่ปัญญา พัฒนาการปฏิบัติ 12 ธ.ค. 2563


คู่มือ "COVID-19" ความรู้ สู่ปัญญา พัฒนาการปฏิบัติ 12 ธ.ค. 2563


คู่มือ "COVID-19" ความรู้ สู่ปัญญา พัฒนาการปฏิบัติ 12 ธ.ค. 2563


คู่มือ "COVID-19" ความรู้ สู่ปัญญา พัฒนาการปฏิบัติ 12 ธ.ค. 2563


ใคร ควรไปตรวจโรคโควิด-19 26 มี.ค. 2563


ทั้งหมด...

คำสั่ง ประกาศ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ปักหมุด !! 2 ม.ค. 2564


คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 3877/2563 เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่ และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ปักหมุด !! 29 ธ.ค. 2563


คำสั่งจังหวัดสระบุรี เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย วันที่ 3 เมษายน 2563 2 ม.ค. 2564


คำสั่งจังหวัดสระบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 11 เมษายน 2563 2 ม.ค. 2564


คำสั่งจังหวัดสระบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 2 ม.ค. 2564


คำสั่งจังหวัดสระบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 19 เมษายน 2563 2 ม.ค. 2564


คำสั่งจังหวัดสระบุรี เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (เพิ่มเติม) ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 2 ม.ค. 2564


คำสั่งจังหวัดสระบุรี เรื่อง สั่งปิดสถานที่และกำหนดมาตรการชั่วคราว วันที่ 25 มีนาคม 2563 23 เม.ย. 2563


คำสั่งจังหวัดสระบุรี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว วันที่ 20 มีนาคม 2563 23 เม.ย. 2563


ประกาศเรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว วันที่ 18 มีนาคม 2563 23 เม.ย. 2563


ทั้งหมด...

แผนที่แสดงการกระจายตัวของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2565
ตารางแสดงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำแนกรายตำบล อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2565

โรงพยาบาลแก่งคอย

เลขที่ 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
โทร. 036-358585, 036-358586, 036-358592
FAX. 036-358595

ที่ตั้ง