การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในเขตพื้นที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
สอบถามเพิ่มเติม รพ.แก่งคอย โทร 0-3635-8585, 0-3635-8586, 0-3635-8592 / สสอ.แก่งคอย โทร 0-3624-5600

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การปฎิบัติตัวผู้อยู่อาศัยและการทำลายเชื้อ ปักหมุด !! 13 ธ.ค. 2563


การปฏิบัติตัวระหว่างกักกัน ปักหมุด !! 13 ธ.ค. 2563


แนวทางป้องกันตนเองเมื่อไปที่แออัด ปักหมุด !! 13 ธ.ค. 2563


คำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไปในการป้องกันโรคโควิด-19 ปักหมุด !! 13 ธ.ค. 2563


มาตรการการป้องกันควบคุมโรค ปักหมุด !! 26 มี.ค. 2563


ข้อปฏิบัติของผู้เดินทางกลับจากพื้นที่ระบาดระหว่างสังเกตอาการที่บ้าน... ปักหมุด !! 25 มี.ค. 2563


กรมควบคุมโรค ปักหมุด !! 19 มี.ค. 2563


คู่มือ "COVID-19" ความรู้ สู่ปัญญา พัฒนาการปฏิบัติ 12 ธ.ค. 2563


คู่มือ "COVID-19" ความรู้ สู่ปัญญา พัฒนาการปฏิบัติ 12 ธ.ค. 2563


คู่มือ "COVID-19" ความรู้ สู่ปัญญา พัฒนาการปฏิบัติ 12 ธ.ค. 2563


คู่มือ "COVID-19" ความรู้ สู่ปัญญา พัฒนาการปฏิบัติ 12 ธ.ค. 2563


คู่มือ "COVID-19" ความรู้ สู่ปัญญา พัฒนาการปฏิบัติ 12 ธ.ค. 2563


คู่มือ "COVID-19" ความรู้ สู่ปัญญา พัฒนาการปฏิบัติ 12 ธ.ค. 2563


ใคร ควรไปตรวจโรคโควิด-19 26 มี.ค. 2563


ทั้งหมด...

คำสั่ง ประกาศ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ปักหมุด !! 2 ม.ค. 2564


คำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 3877/2563 เรื่อง มาตรการควบคุมพื้นที่ และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ปักหมุด !! 29 ธ.ค. 2563


test 18 ต.ค. 2566


test 18 ต.ค. 2566


test 18 ต.ค. 2566


คำสั่งจังหวัดสระบุรี เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย วันที่ 3 เมษายน 2563 2 ม.ค. 2564


คำสั่งจังหวัดสระบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 11 เมษายน 2563 2 ม.ค. 2564


คำสั่งจังหวัดสระบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 17 เมษายน 2563 2 ม.ค. 2564


คำสั่งจังหวัดสระบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วันที่ 19 เมษายน 2563 2 ม.ค. 2564


คำสั่งจังหวัดสระบุรี เรื่อง ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (เพิ่มเติม) ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 2 ม.ค. 2564


ทั้งหมด...

แผนที่แสดงการกระจายตัวของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2565
ตารางแสดงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำแนกรายตำบล อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2565

โรงพยาบาลแก่งคอย

เลขที่ 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
โทร. 036-358585, 036-358586, 036-358592
FAX. 036-358595

ที่ตั้ง