การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

EB3 : รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (15/09/2565)
MOIT23 : หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชน (15/09/2565)
MOIT22 : หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน (15/09/2565)
MOIT21.4 : แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (15/09/2565)
MOIT21.3 : ภาพกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ (15/09/2565)
MOIT21.2 : รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ (15/09/2565)
MOIT21.1.2 : โครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรมฯ (15/09/2565)
MOIT21.1.1 : บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาด้านจริยธรรมฯ (15/09/2565)
MOIT20 : หน่วยงานมีการประชุมการรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ (15/09/2565)
MOIT19 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (15/09/2565)
MOIT18 : หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน (15/09/2565)
MOIT17 : หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการป้องกันปราบปรามทุจริต (15/09/2565)
MOIT16 : หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบรามทุจริตและประพฤติมิชอบ (15/09/2565)
MOIT15 : หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินทางราชการ (15/09/2565)
MOIT14 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน (15/09/2565)
MOIT13 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน (15/09/2565)
MOIT12 : หลักฐานการจัดโครงการ กิจกรรม ที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน (15/09/2565)
MOIT11 : การตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนและข้อมูล (15/09/2565)
MOIT10 : หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ (15/09/2565)
MOIT9.5 : ภาพกิจกรรมอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ (29/06/2565)
MOIT9.2 : รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ (29/06/2565)
MOIT9.1.2 : โครงการอบรมวินัยและติดตาม ITA2022 (29/06/2565)
MOIT9.1.1 : บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ (29/06/2565)
MOIT8 : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (15/09/2565)
MOIT7 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร (15/09/2565)
MOIT6 : ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (15/09/2565)
MOIT2.7.3 : สรุปแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (29/06/2565)
MOIT2.7.2 : ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง (29/06/2565)
MOIT2.7.1 : ยุทธศาสตร์ประเทศโดยรวม (29/06/2565)
MOIT2.6 : อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (29/06/2565)
MOIT2.5 : ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (29/06/2565)
MOIT2.4 : ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564 (29/06/2565)
MOIT2.1.3 : โครงสร้างหน่วยงาน (29/06/2565)
MOIT2.1.1 : ข้อมูลผู้บริหาร (29/06/2565)
MOIT1.2.3 : แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน (29/06/2565)
MOIT1.2.2 : รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ปีงบประมาณ 2564 (29/06/2565)
MOIT1.2.1 : บันทึกข้อความ ลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (29/06/2565)
MOIT1.1.4 : แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน (29/06/2565)
MOIT1.1.3 : ประกาศ แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ (29/06/2565)
MOIT1.1.2 : คำสั่ง การเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (29/06/2565)
MOIT1.1.1 : บันทึกข้อความ ลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (29/06/2565)

  สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

ประวัติโรงพยาบาล
ผังโครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ประชากร (Population)
ทิศทางการป่วย "ผู้ป่วยนอก" (OPD Sickness)
การเข้ารับบริการ "ผู้ป่วยนอก" (OPD Service)
ทิศทางการป่วย "ผู้ป่วยใน" (IPD Sickness)
การเข้ารับบริการ "ผู้ป่วยใน" (IPD Service)
การเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง (Chronic diseases)
การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (Surveillance)
สถานะสุขภาพ (Health Status)
ด้านบุคลากร (Personal)
ด้านการเงิน (Financial)
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข 5 ปี
การตรวจราชการด้านสาธารณสุข (รมว.สธ.)
การเยี่ยมติดตามการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
การนิเทศงานสาธารณสุขประจำปี (เขตสุขภาพ)
การนิเทศงานสาธารณสุขประจำปี (สสจ.สระบุรี)
สรุปผลงานประจำปี (Annual Present)

  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ HA
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (PCT)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (HRD)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (ENV)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (INS)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (MMs)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IC)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IM)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (RM)
การพัฒนาโรงพยาบาล F2 สู่ F1 (by PCT)
การพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณธรรม (by HRD)
มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน (by ENV)
อาชีวอนามัย-เวชกรรมสิ่งแวดล้อม (by ENV)
การพัฒนาสู่โรงพยาบาลอัจฉริยะ (by IM)


  ผลงานสำคัญของหน่วยงาน

กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานการพยาบาล
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
งานการพยาบาลผู้ป่วยในชาย-ผู้ป่วยในเด็ก
งานการพยาบาลผู้ป่วยในหญิง
งานการพยาบาลผู้คลอด
งานหน่วยควบคุมการติดเชื้อ-จ่ายกลาง
งานสุขภาพจิตและจิตเวช
งานโภชนศาสตร์
งานการจัดการเวชระเบียน
งานประชาสัมพันธ์
งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
งานเทคนิคการแพทย์
งานรังสีวิทยา
งานเวชปฏิบัติครอบครัว
งานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานบริการสุขภาพชุมชน
งานเวชกรรมฟื้นฟู
งานการแพทย์แผนไทย
งานการแพทย์แผนจีน
งานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
งานประกันสุขภาพ
งานสารสนเทศทางการแพทย์
งานการเงินและการบัญชี
งานพัสดุก่อสร้างและการซ่อมบำรุง
งานธุรการและการบริหารยานพาหนะ
งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายสุขภาพ
งานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
คลินิกพิเศษ (คลินิกโรคเรื้อรัง)
คลินิกพิเศษ (คลินิกชะลอไตเสื่อม)

  เครือข่ายสุขภาพอำเภอแก่งคอย

  โรงพยาบาลแก่งคอย กับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA)

โรงพยาบาลแก่งคอย
เลขที่ 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 036-358585, 036-358586, 036-358592 โทรสาร 036-358595
(คลินิคประกันสังคม รพ.แก่งคอย) โทร. 036-246956
(แพทย์แผนไทย รพ.แก่งคอย) โทร. 036-246955

  จำนวนผู้เข้าชม : 329781