การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖


  ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล (MOIT 1 - 2)

MOIT 1 : มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 1.1.1.1 : มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (21/11/2565)Three column layout dimensions
MOIT 1.1.1.2 : มีประกาศโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เป็นไปตามข้อ ๑ (29/12/2565)Three column layout dimensions
MOIT 1.1.1.3 : แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (03/01/2566)Three column layout dimensions
MOIT 1.1.1.4 : แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (03/01/2566)Three column layout dimensions
MOIT 1.2.2.1 : บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานฯ และมีการอนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (07/12/2565)Three column layout dimensions
MOIT 1.2.2.2 : รายงานผลการติดตามการเผยแพร่การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในปีที่ผ่านมา (07/12/2565)Three column layout dimensions
MOIT 1.2.2.3 : แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (07/12/2565)Three column layout dimensions
MOIT 2 : การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
MOIT 2.1.1 : ข้อมูลผู้บริหาร (01/10/2565)Three column layout dimensions
MOIT 2.1.3 : โครงสร้างหน่วยงาน (01/10/2565)Three column layout dimensions
MOIT 2.4 : ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564 (01/10/2565)Three column layout dimensions
MOIT 2.5 : ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (01/10/2565)Three column layout dimensions
MOIT 2.6 : อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (01/10/2565)Three column layout dimensions
MOIT 2.7.1 : ยุทธศาสตร์ประเทศโดยรวม (01/10/2565)Three column layout dimensions
MOIT 2.7.2 : ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง (01/10/2565)Three column layout dimensions
MOIT 2.7.3 : สรุปแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (01/10/2565)Three column layout dimensions

  ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ (MOIT 3 - 5)

MOIT 3 : รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
MOIT 4 : ระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
MOIT 5 : หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

  ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (MOIT 6 - 8)

MOIT 6 : ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
MOIT 6.1 : ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (30/03/2566)Three column layout dimensions
MOIT 7 : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
MOIT 8 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
MOIT 8.1.1.1 : บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ (10/03/2566)Three column layout dimensions
MOIT 8.1.1.2 : โครงการ (10/03/2566)Three column layout dimensions
MOIT 8.1.1.3 : รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม (10/03/2566)Three column layout dimensions

  ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส (MOIT 9 - 11)

MOIT 9 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
MOIT 9.1 : คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (15/01/2566)Three column layout dimensions
MOIT 9.2 : คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (15/01/2566)Three column layout dimensions
MOIT 9.3 : หลักฐานช่องทางการร้องเรียน (15/01/2566)Three column layout dimensions
MOIT 9.4 : แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน (15/01/2566)Three column layout dimensions
MOIT 10 : หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
MOIT 10.2 : รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ (๑) และข้อ (๒) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) (30/03/2566)Three column layout dimensions
MOIT 11 : หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
MOIT 11 : ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลการอนุมัติจัดทำโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทีมโอบอุ้ม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๖๖ (28/06/2566)Three column layout dimensions

  ตัวชี้วัดที่ 5 การป้องกันการรับสินบน (MOIT 12 - 13)

MOIT 12 : มาตรการ “ป้องกันการรับสินบน”
MOIT 12.1 : หน่วยงานมีมาตรการป้องกันการรับสินบน (03/01/2566)Three column layout dimensions
MOIT 12.2 : รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (08/09/2566)Three column layout dimensions
MOIT 13 : หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕–๒๕๖๖ ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔
MOIT 13 : รายงานสรุปผลการกำกับติดตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (28/06/2566)Three column layout dimensions

  ตัวชี้วัดที่ 6 การป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการ (MOIT 14)

MOIT 14 : แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาต เพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

  ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (MOIT 15 - 19)

MOIT 15 : แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
MOIT 15.1 : หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (15/11/2565)Three column layout dimensions
MOIT 16 : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
MOIT 16.2.2.2 : รายงานผลการดำเนินงาน การส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม รอบ ๖ เดือน ปี ๒๕๖๖ (30/03/2566)Three column layout dimensions
MOIT 16.2.2.3 : รายงานผลการกำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (24/08/2566)Three column layout dimensions
MOIT 17 : หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ อย่างเป็นระบบ
MOIT 18 : หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
MOIT 19 : หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
MOIT 19.1 : หน่วยงานมีการรายงานผลการปฏิบัติ (24/03/2566)Three column layout dimensions
MOIT 19.2 : รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (24/08/2566)Three column layout dimensions

  ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (MOIT 20)

MOIT 20 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๖๕
MOIT 20.1 : การอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) (01/03/2566)Three column layout dimensions

  ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (MOIT 21 - 22)

MOIT 21 : เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน
MOIT 22 : หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงานองค์ประกอบด้านหลักฐานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 22.1 : หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติการเคารพสิทธิมนุษยชน (01/03/2566)Three column layout dimensions
MOIT 22.2 : รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในโรงพยาบาลแก่งคอย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (29/08/2566)Three column layout dimensions

  สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

ประวัติโรงพยาบาล
ผังโครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ประชากร (Population)
ทิศทางการป่วย "ผู้ป่วยนอก" (OPD Sickness)
ทิศทางการป่วย "ผู้ป่วยใน" (IPD Sickness)
การเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง (Chronic diseases)
การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (Surveillance)
สถานะสุขภาพ (Health Status)
การเข้ารับบริการ "ผู้ป่วยนอก" (OPD Service)
การเข้ารับบริการ "ผู้ป่วยใน" (IPD Service)
ด้านบุคลากร (Personal)
ด้านการเงิน (Financial)
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข 5 ปี
การเยี่ยมติดตามการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
การนิเทศงานสาธารณสุขประจำปี (เขตสุขภาพ)
การนิเทศงานสาธารณสุขประจำปี (สสจ.สระบุรี)
สรุปผลงานประจำปี (Annual Present)

  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ HA
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (PCT)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (HRD)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (ENV)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (INS)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (MMs)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IC)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IM)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (RM)
การพัฒนาโรงพยาบาล F2 สู่ F1
การพัฒนาระบบคิวการให้บริการ
การพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณธรรม


  ผลงานสำคัญของหน่วยงาน

กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานการพยาบาล
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
งานการพยาบาลผู้ป่วยในชาย-ผู้ป่วยในเด็ก
งานการพยาบาลผู้ป่วยในหญิง
งานการพยาบาลผู้คลอด
งานหน่วยควบคุมการติดเชื้อ-จ่ายกลาง
งานสุขภาพจิตและจิตเวช
งานโภชนศาสตร์
งานการจัดการเวชระเบียน
งานประชาสัมพันธ์
งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
งานเทคนิคการแพทย์
งานรังสีวิทยา
งานเวชปฏิบัติครอบครัว
งานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานบริการสุขภาพชุมชน
งานเวชกรรมฟื้นฟู
งานการแพทย์แผนไทย
งานการแพทย์แผนจีน
งานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
งานประกันสุขภาพ
งานสารสนเทศทางการแพทย์
งานการเงินและการบัญชี
งานพัสดุก่อสร้างและการซ่อมบำรุง
งานธุรการและการบริหารยานพาหนะ
งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายสุขภาพ
งานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
คลินิกพิเศษ (คลินิกโรคเรื้อรัง)
คลินิกพิเศษ (คลินิกชะลอไตเสื่อม)

  เครือข่ายสุขภาพอำเภอแก่งคอย

  โรงพยาบาลแก่งคอย กับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA)

โรงพยาบาลแก่งคอย
เลขที่ 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 036-358585, 036-358586, 036-358592 โทรสาร 036-358595
(คลินิคประกันสังคม รพ.แก่งคอย) โทร. 036-246956
(แพทย์แผนไทย รพ.แก่งคอย) โทร. 036-246955

  จำนวนผู้เข้าชม : 329537