กิจกรรมสำคัญเครือข่ายสุขภาพอำเภอแก่งคอย (KKHealth Scoop news)

KKHealth Scoop news EP.51/66 ตอน กิจกรรม "เก็บตัวอย่างน้ำในโรงเรียน เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค" (รพ.สต.หนองผักบุ้ง) (31/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.50/66 ตอน กิจกรรม "ตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับผู้ป่วยคลินิกโรคเรื้อรัง และกลุ่มสงสัยโรคเบาหวาน" (รพ.สต.ห้วยแห้ง) (31/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.49/66 ตอน กิจกรรม "ตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับผู้ป่วยคลินิกโรคเรื้อรัง" (รพ.สต.ท่าคล้อ) (31/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.48/66 ตอน กิจกรรม "การลงพื้นที่ตรวจวัดกลิ่นรบกวน ประเมินและสัมภาษณ์เหตุรำคาญจากกลิ่นเหม็น" (สสอ.แก่งคอย) (30/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.47/66 ตอน กิจกรรม "ประชุมวางแผนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรีย" (รพ.สต.ท่ามะปราง) (30/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.46/66 ตอน กิจกรรม "ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม)" (รพ.สต.ท่าคล้อ) (30/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.45/66 ตอน กิจกรรม "อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเอาชีวิตรอดจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน" (สสอ.แก่งคอย) (26/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.44/66 ตอน กิจกรรม "พ่นสารเคมีฤทธิ์ตกค้างในพื้นที่แพร่ระบาดของโรคมาลาเรีย" (รพ.สต.ท่ามะปราง) (26/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.43/66 ตอน กิจกรรม "การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง" (รพ.สต.ชำผักแพว) (26/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.42/66 ตอน กิจกรรม "การให้บริการคลินิกหมอครอบครัว PCC" (รพ.สต.ทับกวาง) (26/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.41/66 ตอน กิจกรรม "ประชุมเฉพาะกิจ เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรีย" (รพ.สต.ชะอม) (26/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.40/66 ตอน กิจกรรม "การสอบสวนอุบัติเหตุ กรณีที่มีผู้เสียชีวิต" (รพ.สต.ห้วยแห้ง) (25/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.39/66 ตอน กิจกรรม "สำรวจยุงพาะโรคมาลาเรีย ในพื้นที่โดยรอบบ้านผู้ป่วย" (รพ.สต.โป่งก้อนเส้า) (25/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.38/66 ตอน กิจกรรม "การปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้" (รพ.สต.เตาปูน) (25/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.37/66 ตอน กิจกรรม "การลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย IMC" (รพ.สต.ท่าคล้อ) (25/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.36/66 ตอน กิจกรรม "การติดตามผลการใช้ไฟฟ้า ภายหลังการติดตั้ง solar cell" (รพ.สต.ชำผักแพว) (25/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.35/66 ตอน กิจกรรม "การเฝ้าระวังตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร สำหรับโรงอาหารของโรงเรียน" (รพ.สต.หินซ้อน) (25/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.34/66 ตอน กิจกรรม "การตรวจ Thick, Thin film ในกลุ่มเสี่ยงโรคมาลาเรีย" (รพ.สต.ชะอม) (25/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.33/66 ตอน กิจกรรม "ฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง" (รพ.สต.ทับกวาง) (25/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.32/66 ตอน กิจกรรม "การให้ความรู้ อสม. เกี่ยวกับการคัดกรองสุขภาพ โดยใช้แอพพลิเคชั่น สมาร์ท อสม." (รพ.สต.ดอนจาน) (24/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.31/66 ตอน กิจกรรม "รณรงค์การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก" (รพ.สต.หาดสองแคว) (24/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.30/66 ตอน กิจกรรม "พ่นสารเคมี ULV ป้องกันโรคมาลาเรีย" (รพ.สต.ชะอม) (24/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.29/66 ตอน กิจกรรม "อบรม อย.น้อย ในการดูแลสุขาภิบาลอาหาร-อาหารปลอดภัย" (รพ.สต.ทับกวาง) (24/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.28/66 ตอน กิจกรรม "เยี่ยมบ้านผู้ป่วย มอบถุงยังชีพเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต" (รพ.สต.พระพุทธบาทน้อย) (24/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.27/66 ตอน กิจกรรม "เจาะเลือดตรวจสุขภาพประจำปี ผู้ป่วยในคลินิกโรคเรื้อรัง" (รพ.สต.บ้านป่า) (24/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.26/66 ตอน กิจกรรม "เยี่ยมผู้ป่วย IMC" (รพ.สต.ท่าตูม) (23/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.25/66 ตอน กิจกรรม "เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง AVM" (รพ.สต.หนองสองห้อง) (23/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.24/66 ตอน กิจกรรม "สำรวจสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรีย" (รพ.สต.ชะอม) (23/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.23/66 ตอน กิจกรรม "สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก (รพ.สต.หินซ้อน) (22/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.22/66 ตอน กิจกรรม "พ่นสารเคมีกำจัดยุง (ULV) ป้องกันโรคมาลาเรีย (รพ.สต.ชะอม) (22/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.21/66 ตอน กิจกรรม "การสำรวจร้านขายของชำที่มีการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ" (รพ.สต.หินซ้อน) (21/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.20/66 ตอน กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลชะอม "มอบชุดเยี่ยมบ้านให้กับผู้ป่วยติดเตียง ๒" (รพ.สต.ชะอม) (20/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.19/66 ตอน กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลชะอม "มอบชุดเยี่ยมบ้านให้กับผู้ป่วยติดเตียง ๑" (รพ.สต.ชะอม) (20/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.18/66 ตอน กิจกรรม "การจัดบริการคลินิกพิเศษ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง" (รพ.สต.ชะอม) (20/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.17/66 ตอน การจัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชะอม "ฟื้นฟูสมรรถภาพและเสริมสร้างความสามารถในการใช้ร่างกาย" (รพ.สต.ชะอม) (20/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.16/66 ตอน กิจกรรม "รณรงค์ให้ความรู้ เรื่องโรคเรื้อน" (รพ.สต.หนองสองห้อง) (20/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.15/66 ตอน กิจกรรม "เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส" (รพ.สต.เตาปูน) (20/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.14/66 ตอน กิจกรรม "การคัดแยกขยะเปียก" (รพ.สต.พระพุทธบาทน้อย) (20/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.13/66 ตอน กิจกรรม "สำรวจสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรีย" (รพ.สต.ชะอม) (19/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.12/66 ตอน กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย" (รพ.สต.ท่ามะปราง) (19/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.11/66 ตอน กิจกรรม "การจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง" (รพ.สต.ชำผักแพว) (19/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.10/66 ตอน กิจกรรม "การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเรื้อน ให้กับ อสม." (รพ.สต.หาดสองแคว) (19/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.9/66 ตอน กิจกรรม "การจัดอบรมให้ความรู้และร่วมกันทำข้อตกลงกับ อสม. เรื่องการสวมหมวกนิรภัย" (รพ.สต.หาดสองแคว) (19/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.8/66 ตอน กิจกรรม "การจัดบริการคลินิกโรคเรื้อรัง" (รพ.สต.เตาปูน) (19/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.7/66 ตอน กิจกรรม "การจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก ในผู้สูงอายุ" (รพ.สต.หนองสองห้อง) (19/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.6/66 ตอน กิจกรรม "การสำรวจสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรีย" (รพ.สต.ชะอม) (18/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.5/66 ตอน กิจกรรม "การเจาะเลือดกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคมาลาเรีย" (รพ.สต.โป่งก้อนเส้า) (18/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.4/66 ตอน กิจกรรม "การเฝ้าระวังควบคุมโรคมาลาเรียในพื้นที่" (รพ.สต.โป่งก้อนเส้า) (17/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.3/66 ตอน กิจกรรม "การเยี่ยมประเมินอาการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่รับกลับจากโรงพยาบาล" (รพ.สต.หินซ้อน) (16/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.2/66 ตอน กิจกรรม "การสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงก้นปล่อง" (รพ.สต.โป่งก้อนเส้า) (16/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.1/66 ตอน กิจกรรม "การให้บริการคลินิกหมอครอบครัว (PCC)" (รพ.สต.หนองผักบุ้ง) (11/01/2566)Three column layout dimensions
KKHealth Scoop news EP.29/65 ตอน ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสุรา-บุหรี่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ (รพ.สต.บ้านป่า) (27/12/2565)
KKHealth Scoop news EP.28/65 ตอน กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลชะอม (รพ.สต.ชะอม) (25/12/2565)
KKHealth Scoop news EP.27/65 ตอน การจัดกิจกรรมสัปดาห์คัดกรองผู้สูงอายุ ช่วงวันที่ ๑๖-๒๓ ธ.ค.๒๕๖๕ (รพ.สต.หนองสองห้อง) (23/12/2565)
KKHealth Scoop news EP.26/65 ตอน การจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ และเสริมสร้างความสามารถในการใช้ร่างกาย (รพ.สต.ชะอม) (23/12/2565)
KKHealth Scoop news EP.25/65 ตอน การจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (รพ.สต.ชำผักแพว) (22/12/2565)
KKHealth Scoop news EP.24/65 ตอน การจัดทำโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปี ๒๕๖๕ (รพ.สต.ท่าตูม) (21/12/2565)
KKHealth Scoop news EP.23/65 ตอน การให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ (รพ.สต.ทับกวาง) (21/12/2565)
KKHealth Scoop news EP.22/65 ตอน การดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และผู้ด้อยโอกาสในตำบลบ้านธาตุ (รพ.สต.บ้านธาตุ) (21/12/2565)
KKHealth Scoop news EP.21/65 ตอน การลงพื้นที่สำรวจและตรวจประเมินการจัดตั้งตลาดนัดท่าตูม (รพ.สต.ท่าตูม) (20/12/2565)
KKHealth Scoop news EP.20/65 ตอน การอบรมพัฒนาอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่น (รพ.สต.ชำผักแพว) (16/12/2565)
KKHealth Scoop news EP.19/65 ตอน การจัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชำผักแพว (รพ.สต.ชำผักแพว) (15/12/2565)
KKHealth Scoop news EP.18/65 ตอน การจัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชะอม (รพ.สต.ชะอม) (09/12/2565)
KKHealth Scoop news EP.17/65 ตอน การจัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชำผักแพว (รพ.สต.ชำผักแพว) (24/11/2565)
KKHealth Scoop news EP.16/65 ตอน การจัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชำผักแพว (รพ.สต.ชำผักแพว) (17/11/2565)
KKHealth Scoop news EP.15/65 ตอน การอบรมความรู้ป้องกันโรคมาลาเรีย และการใช้ชุดตรวจ Rapid Diagnostic Tests (RDT) (รพ.สต.ชะอม) (15/11/2565)
KKHealth Scoop news EP.14/65 ตอน การวิเคราะห์ สังเคราะห์นโยบายและกลไกการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) (รพ.สต.ชำผักแพว) (15/11/2565)
KKHealth Scoop news EP.13/65 ตอน คณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน (กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สสจ.สระบุรี) (15/11/2565)
KKHealth Scoop news EP.12/65 ตอน การจัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชะอม (รพ.สต.ชะอม) (11/11/2565)
KKHealth Scoop news EP.11/65 ตอน การขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (กลุ่มทันตบุคลากร อ.แก่งคอย) (10/11/2565)
KKHealth Scoop news EP.10/65 ตอน การจัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชำผักแพว (รพ.สต.ชำผักแพว) (10/11/2565)
KKHealth Scoop news EP.9/65 ตอน กิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2565 กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลชะอม (รพ.สต.ชะอม) (06/11/2565)
KKHealth Scoop news EP.8/65 ตอน การจัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชำผักแพว (รพ.สต.ชำผักแพว) (03/11/2565)
KKHealth Scoop news EP.7/65 ตอน กิจกรรมเฝ้าระวังโรคมาลาเรีย ในพื้นที่ตำบลชะอม (รพ.สต.โป่งก้อนเส้า) (31/10/2565)
KKHealth Scoop news EP.6/65 ตอน การจัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชะอม (รพ.สต.ชะอม) (28/10/2565)
KKHealth Scoop news EP.5/65 ตอน การจัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชำผักแพว (รพ.สต.ชำผักแพว) (27/10/2565)
KKHealth Scoop news EP.4/65 ตอน กิจกรรมเฝ้าระวังโรคมาลาเรีย ในพื้นที่ตำบลชะอม (รพ.สต.โป่งก้อนเส้า) (22/10/2565)
KKHealth Scoop news EP.3/65 ตอน กิจกรรมเฝ้าระวังโรคมาลาเรีย ในพื้นที่ตำบลท่ามะปราง (รพ.สต.โป่งก้อนเส้า) (21/10/2565)
KKHealth Scoop news EP.2/65 ตอน กิจกรรมรณรงค์วันทันตสาธารณสุข อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (กลุ่มทันตบุคลากร อ.แก่งคอย) (21/10/2565)
KKHealth Scoop news EP.1/65 ตอน กิจกรรมเฝ้าระวังโรคมาลาเรีย ในพื้นที่ตำบลชะอม (รพ.สต.โป่งก้อนเส้า) (20/10/2565)
KKHealth Scoop news EP.30/3 ตอน การจัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชำผักแพว ใน รพ.สต.ชำผักแพว (17/02/2564)
KKHealth Scoop news EP.30/2 ตอน การจัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชำผักแพว ใน รพ.สต.ชำผักแพว (17/02/2564)
KKHealth Scoop news EP.30/1 ตอน การจัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชำผักแพว ใน รพ.สต.ชำผักแพว (17/02/2564)
KKHealth Scoop news EP.29 ตอน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลท่าตูม (พชต.ท่าตูม) (08/02/2564)
KKHealth Scoop news EP.28 ตอน กิจกรรม "ออกตรวจเตือนประชาสัมพันธ์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔" ในพื้นที่ตำบลสองคอน และตำบลบ้านป่า (30/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.27 ตอน การสอบสวนและสรุป Time Line ในผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสโรค COVID-19 อำเภอแก่งคอย (25/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.26 ตอน New Normal ชีวิตวิถีใหม่ของคนไทย ดำเนินงานควบคุมโรคในพื้นที่เทศบาลตำบลแก่งคอย (25/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.25 ตอน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ตำบลหินซ้อน (25/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.24 ตอน กิจกรรมจิตอาสา "รณรงค์สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนและพื้นที่ชุมชนโดยรอบ" รพ.สต.ทับกวาง (25/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.23 ตอน ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ เพื่อจัดทำมาตรการควบคุมโรค COVID-19 (24/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.22 ตอน กิจกรรมค้นหาโรคโควิด-19 ในแรงงานต่างด้าว พื้นที่ตำบลบ้านป่า (24/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.21 ตอน กิจกรรมค้นหาโรคโควิด-19 ในแรงงานต่างด้าว พื้นที่ตำบลตาลเดี่ยว (24/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.20 ตอน มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในตลาดตาลทอง ตำบลตาลเดี่ยว (23/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.19 ตอน มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในตลาดสดเขตเทศบาลเมืองแก่งคอย (23/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.18 ตอน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ตำบลชำผักแพว (23/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.17 ตอน กิจกรรมจิตอาสา "ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย" รพ.สต.สองคอน (22/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.16 ตอน กิจกรรมจิตอาสา "สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย" รพ.สต.หินซ้อน (21/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.15 ตอน ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายไม่กินหวาน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (15/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.14 ตอน กิจกรรมจิตอาสา "รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก" รพ.สต.บ้านธาตุ (11/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.13 ตอน กิจกรรมจิตอาสา "ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ตัดต้นไม้ ตัดหญ้า กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย" รพ.สต.สองคอน (09/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.12 ตอน กิจกรรมจิตอาสา "จิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คู คลอง" รพ.สต.เตาปูน (05/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.11 ตอน กิจกรรมจิตอาสา "รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก" รพ.สต.บ้านธาตุ (05/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.10 ตอน กิจกรรมจิตอาสา "ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ตัดต้นไม้ ตัดหญ้า" รพ.สต.สองคอน (05/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.9 ตอน กิจกรรมจิตอาสา "สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย" รพ.สต.ตาลเดี่ยว (05/12/2563)
KKHealth Scoop news EP.8 ตอน การจัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชำผักแพว ใน รพ.สต.ชำผักแพว (30/11/2563)
KKHealth Scoop news EP.7 ตอน การจัดบริการคลินิกหมอครอบครัว ใน รพ.สต.หนองผักบุ้ง (25/11/2563)
KKHealth Scoop news EP.6 ตอน การจัดบริการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ประจำปี ๒๕๖๔ ใน รพ.สต.ทับกวาง (24/11/2563)
KKHealth Scoop news EP.5 ตอน การจัดบริการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ใน รพ.สต.หินซ้อน (17/11/2563)
KKHealth Scoop news EP.4 ตอน การจัดบริการคลินิกโรคเรื้อรัง ใน รพ.สต.บ้านป่า (16/11/2563)
KKHealth Scoop news EP.3 ตอน การจัดบริการคลินิกหมอครอบครัว ใน รพ.สต.ทับกวาง (12/11/2563)
KKHealth Scoop news EP.2 ตอน การจัดบริการศูนย์ร่วมสุขตำบลชำผักแพว ใน รพ.สต.ชำผักแพว (12/11/2563)
KKHealth Scoop news EP.1 ตอน บ้านป่าร่วมใจปลอดภัยอุบัติเหตุจราจรใน รพ.สต.บ้านป่า (09/11/2563)

  สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

ประวัติโรงพยาบาล
ผังโครงสร้างการบริหาร
ประชากร (Population)
การเจ็บป่วย (Sickness)
การเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง (Chronic diseases)
การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (Surveillance)
สถานะสุขภาพ (Health Status)
การให้บริการ (Service)
ด้านบุคลากร (Personal)
ด้านการเงิน (Financial)
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข 5 ปี
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ
สรุปผลงานประจำปี (Annual Present)

  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

HOSPITAL & HEALTHCARE STANDARDS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ HA
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (PCT)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (HRD)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (ENV)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (INS)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (MMs)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IC)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IM)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (RM)
สรุปผลงานการพัฒนาคุณภาพประจำปี
การพัฒนาโรงพยาบาล F2 สู่ F1
มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
การพัฒนาระบบคิวการให้บริการ
การพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณธรรม


  ผลงานสำคัญของหน่วยงาน

กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานการพยาบาล
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
งานการพยาบาลผู้ป่วยในชาย-ผู้ป่วยในเด็ก
งานการพยาบาลผู้ป่วยในหญิง
งานการพยาบาลผู้คลอด
งานหน่วยควบคุมการติดเชื้อ-จ่ายกลาง
งานสุขภาพจิตและจิตเวช
งานโภชนศาสตร์
งานการจัดการเวชระเบียน
งานประชาสัมพันธ์
งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
งานเทคนิคการแพทย์
งานรังสีวิทยา
งานเวชปฏิบัติครอบครัว
งานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานบริการสุขภาพชุมชน
งานเวชกรรมฟื้นฟู
งานการแพทย์แผนไทย
งานการแพทย์แผนจีน
งานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
งานประกันสุขภาพ
งานสารสนเทศทางการแพทย์
งานการเงินและการบัญชี
งานพัสดุก่อสร้างและการซ่อมบำรุง
งานธุรการและการบริหารยานพาหนะ
งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายสุขภาพ
คลินิกพิเศษ (คลินิกโรคเรื้อรัง)
คลินิกพิเศษ (คลินิกชะลอไตเสื่อม)

  เครือข่ายสุขภาพอำเภอแก่งคอย

  ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  เฝ้าระวังภาวะวิกฤตด้านสุขภาพจิต

ความรู้ทักษะการไกล่เกลี่ย
แบบวัดความเครียด ๒๐ คำถาม
แบบประเมินความเครียด ST-5
แบบประเมินพฤติกรรมความรุนแรงในวัยรุ่น
แบบประเมินภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย
แบบรายงานการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตาย


 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR)  ความโปร่งใส (ITA) & ชมรมจริยธรรม  ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบขอใช้ห้องประชุม
แบบขอทำบัตรประจำตัว
แบบใบลาป่วย-กิจส่วนตัว-คลอด
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบขอยกเลิกวันลา
แบบใบขอรถยนต์ทางราชการ
แบบใบสั่งซื้อวัสดุการแพทย์
แบบใบขอสั่งซื้อ/จ้าง
แบบใบแจ้งซ่อม
แบบใบเบิกวัสดุสำนักงาน
แบบขออนุญาตใข้รถยนต์ส่วนตัวฯ
แบบขออนุมัติเบิกเงินบำรุงไปราชการ
โรงพยาบาลแก่งคอย เลขที่ 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 036-358585 ,036-358586 ,036-358592 FAX.036-358595
(คลินิคประกันสังคม รพ.แก่งคอย) 036-246956 (แพทย์แผนไทย) 036-246955
  จำนวนผู้เข้าชม :317557