provis   OPPP   ตรวจสอบการส่งข้อมูล   รายงาน   สรุปผลงานประจำปี   ตัวชี้วัด-นโยบาย
Provis
 
OP-PP
 
การส่งข้อมูล
 
รายงาน
 
สรุปผลงานประจำปี
 
ตัวชี้วัด-นโยบาย
ข้อมูลทั่วไป   ประชากร-สถิติชีพ   ข้อมูลทรัพยากร   ข้อมูลการเงิน   ผู้ป่วยนอก   ระบาดวิทยา
ข้อมูลทั่วไป
 
ประชากร-สถิติชีพ
 
ข้อมูลทรัพยากร
 
ข้อมูลการเงิน
 
สาเหตุการเจ็บป่วย
 
ระบาดวิทยา
เครือข่ายสุขภาพ   ผู้ป่วยนอก   ผู้ป่วยใน   การให้บริการ   โรคเรื้อรัง   กลับหน้าหลัก
เครือข่ายสุขภาพ
 
ผู้ป่วยนอก
 
ผู้ป่วยใน
 
การให้บริการ
 
โรคเรื้อรัง
 
กลับหน้าหลัก

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เครือข่ายสุขภาพอำเภอแก่งคอย เลขที่ 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โทร.036-358593 โทรสาร 036-358593