เรื่อง : ตลาดนัดความดีสู่การพัฒนาจิตบริการ
   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยแก้วกัลยาสิขาลัย สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการตลาดนัดความดีสู่การพัฒนาจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ภายใต้นวัตกรรมระบบครอบครัวเสมือน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีมหามงคล ๘๕ พรรษา ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานครค่าลงทะเบียน ๑,๐๐๐ บาท สำหรับคณาจารย์/บุคลากรสาธารณสุข/บุคคลทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ๘๐๐ บาท สำหรับ นักศึกษา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pi.ac.th/สถาบันพระบรมราชชนก/แก้วสิกขาลัย ผู้ประสาน อ.สุกัญญา ๐๘ ๙๘๙๔ ๒๑๔๐ , อ.ญาดา ๐๘ ๑๙๑๓ ๐๒๙๗

โทร./โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๘๑๖

  ผู้ประกาศ Leartchai  Saysaart
  จำวนผู้เข้าชม : 1173

เมื่อวันที่ : 5 พฤศจิกายน 2555 09:11:19

 


โรงพยาบาลแก่งคอย 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
โทร. 036-244433,244611 FAX.036-246975