เรื่อง : มศว. รับสมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาพยาบาลเบื้องต้น) ดังนี้  

รุ่นที่  ๒๓ ระหว่างวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ – ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

รุ่นที่  ๒๔ ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม – ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๘ ๙๙๒๒ ๒๕๔๙ ,  ๐ ๒๖๔๙ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๘๐๐,๒๑๘๒๑ โทรสาร ๐ ๓๗๓๙ ๕๑๐๘ เว็ปไซด์ http://nurse.swu.ac.th/


  ผู้ประกาศ Leartchai  Saysaart
  จำวนผู้เข้าชม : 1794

เมื่อวันที่ : 28 พฤศจิกายน 2556 10:48:25

 


โรงพยาบาลแก่งคอย 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
โทร. 036-244433,244611 FAX.036-246975