เรื่อง : Wound care and scar management
    กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสระบุรี จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Wound care and scar management  ในพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเกษตร-คุณหญิงวันทนา โรจนนิล อาคารสงฆ์อาพาธ ชั้น ๕ เชิญ แพทย์ พยาบาล ละผู้รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยด้านศัลยกรรม เข้าร่วมประชุม แจ้งรายชื่อล่วงหน้าที่ โทรสาร ๐ ๓๖๒๑ ๑๖๒๔, ๐ ๓๖๒๒ ๓๖๔๗  E-mail : jingkomini@gmail.com ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

  ผู้ประกาศ Leartchai  Saysaart
  จำวนผู้เข้าชม : 1622

เมื่อวันที่ : 28 พฤศจิกายน 2556 11:05:37

 


โรงพยาบาลแก่งคอย 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
โทร. 036-244433,244611 FAX.036-246975