เรื่อง : รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ แบบโควตา  ดังรายละเอียดการรับสมัคร ต่อไปนี้

๑.     ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)           จำนวน  ๕ คน

๒.    โครงการพิเศษ (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์) จำนวน ๒๐ คน

โทร. ๐๘ ๙๖๑๙ ๖๑๓๗ , ๐ ๔๓๓๖ ๒๐๗๗ 

โทรสาร ๐ ๔๓๓๔ ๗๐๕๘


  ผู้ประกาศ Leartchai  Saysaart
  จำวนผู้เข้าชม : 1786

เมื่อวันที่ : 28 พฤศจิกายน 2556 11:13:17

 


โรงพยาบาลแก่งคอย 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
โทร. 036-244433,244611 FAX.036-246975