เรื่อง : พยาบาลกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  สมาคมศิษย์เก่าสภากาชาดไทยฯ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง "พยาบาลกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" วันที่ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องศรีสุริยวงศ์ ถนนสุรวงศ์ กทม. ค่าลงทะเบียน ๒,๐๐๐ บาท ภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผู้ประสานคุณแพรกานต์ วิสารทานนท์,คุณจารุวรรณ จูพันทะ ๐ ๒๒๕๖ ๔๐๙๒ต่อ ๓๑๒ โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๐๐๒๓

  ผู้ประกาศ Leartchai  Saysaart
  จำวนผู้เข้าชม : 736

เมื่อวันที่ : 20 มิถุนายน 2555 11:39:46

 


โรงพยาบาลแก่งคอย 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
โทร. 036-244433,244611 FAX.036-246975