หมายเลขภายใน โรงพยาบาลแก่งคอย
ลำดับ ชื่อ/สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ E-Mail
1 หน่วยงานบริหาร 101
2 หน่วยงานเวชระเบียน 102
3 หน่วยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 103
4 หน่วยงานทันตกรรม 104
5 หน่วยงานผู้ป่วยในหญิง 105
6 หน่วยงานรังสีการแพทย์ X-Ray 106
7 หน่วยงานบริการสุขภาพชุมชน 107
8 หน่วยงานผ่าตัด 108
9 หน่วยงานเภสัชกรรม 110
10 หน่วยงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 111
11 หน่วยงานชันสูตรโรค 112
12 หน่วยงานผู้ป่วยนอก 113
13 หน่วยงานการเงิน 128
14 ห้องผู้อำนวยการ 115
15 ศูนย์คุณภาพ 116
16 หน่วยงานผู้ป่วยในชาย 117
17 หน่วยงานกลุ่มการพยาบาล 118
18 หน่วยงานโภชนาการ 119
19 หน่วยงานจ่ายกลาง 120
20 ศูนย์ประกันสุขภาพ 129
21 โรงซ่อมบำรุง 130
22 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 133
23 คลินิคโรคเรื้อรัง 135
24 ห้องให้คำปรึกษา 138
25 ตึกผู้ป่วยในรวม ER 140
26 ห้องประชุมเล็กตึก ER 141
27 ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ 142
28 ห้องส่งเสริมสุขภาพใจ (บุคคลภายนอก) 146
29 ห้องส่งเสริมสุขภาพใจ (บุคคลภายใน) 147
30 ป้อมยาม 148
31 ประชาสัมพันธ์ 0โรงพยาบาลแก่งคอย 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
โทร. 036-358585 ,036-358586 ,036-358592 FAX.036-358595