ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาลแก่งคอย เรื่อง การทำลายเวชระเบียน และฟิล์มเอกซเรย์ผู้ป่วย ที่จัดเก็บที่โรงพยาบาลแก่งคอย (31/08/2566)Three column layout dimensions
ประกาศโรงพยาบาลแก่งคอย เรื่อง การทำลายเวชระเบียนของผู้ป่วย ที่จัดเก็บที่โรงพยาบาลแก่งคอย (24/05/2566)
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องตลอดปี พ.ศ.๒๕๖๖ (18/04/2566)
ขอขยายระยะเวลาการปิดถนนและเบี่ยงช่องจราจร (02/03/2566)
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมการรณรงค์เนื่องในวันวาเลนไทน์ (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) (13/02/2566)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง ก้าวท้าใจ 10 K Thailand Championship 2023 (10/02/2566)
การดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (25/01/2566)
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ "Ombudsman Award" รางวัลแห่งคุณค่าองค์กรพัฒนาสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ (23/12/2565)
ประชาสัมพันธ์การบริจาคอวัยวะและดวงตา (21/12/2565)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับชมการแสดงภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey (14/12/2565)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสมัครก้าวท้าใจ และโรงเรียนต้นแบบก้าวท้าใจ ประจำปี ๒๕๖๖ (30/11/2565)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันเอดส์โลก (World AIDS Day) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (29/11/2565)
ขอเชิญคัดเลือกเยาวชนเป็นตัวแทนจังหวัด เข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบคัดเลือกระดับภาค (18/11/2565)
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันส้วมโลก (09/11/2565)
ขอความร่วมมือดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (08/11/2565)
แจ้งเตือนสถานการณ์การระบาดและการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก พ.ศ.๒๕๖๕ (07/11/2565)
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๕ (04/11/2565)
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖ (05/10/2565)
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (09/02/2564)
แจ้งกำหนดการออกรับบริจาคโลหิต ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (25/01/2564)
เร่งรัดมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (09/12/2563)
การดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) ในช่วงการระบาด (09/12/2563)
การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (09/11/2563)
โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี (06/11/2563)
แจ้งแผนการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (03/11/2563)
ขอเชิญชวนคัดเลือกเยาวชนเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๔ รอบคัดเลือกระดับภาค (02/11/2563)
แนวทางเฝ้าระวังสอบสวนป้องกันควบคุมโรคและรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (29/10/2563)
แจ้งกำหนดการออกรับบริจาคโลหิต ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (19/10/2563)
การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ๓ พระองค์ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ (12/10/2563)
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติข้อ ๑๐(๕) ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (21/02/2563)
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 21st HA National Forum (12/02/2563)
แนวทางและวิธีการย้าย/ให้ปฏิบัติราชการกรณีข้ามจังหวัด และการย้ายภายในจังหวัด (06/02/2563)
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของจังหวัดสระบุรี (Young Talent Saraburi) (24/01/2563)
การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุน สสส. (20/12/2562)
การดำเนินการรับสมัครสมาชิกสมาคม ฌกส.อสม. (16/12/2562)
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี (01/11/2562)
กำหนดการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (03/07/2562)
โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" (02/07/2562)

  สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

ประวัติโรงพยาบาล
ผังโครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ประชากร (Population)
การเจ็บป่วย (Sickness)
การเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง (Chronic diseases)
การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (Surveillance)
สถานะสุขภาพ (Health Status)
การให้บริการ (Service)
ด้านบุคลากร (Personal)
ด้านการเงิน (Financial)
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข 5 ปี
การเยี่ยมติดตามการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
การนิเทศงานสาธารณสุขประจำปี (เขตสุขภาพ)
การนิเทศงานสาธารณสุขประจำปี (สสจ.สระบุรี)
สรุปผลงานประจำปี (Annual Present)

  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

คู่มือมาตรฐาน รพ.และบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ HA
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (PCT)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (HRD)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (ENV)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (INS)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (MMs)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IC)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IM)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (RM)
สรุปผลงานการพัฒนาคุณภาพประจำปี
การพัฒนาโรงพยาบาล F2 สู่ F1
มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
บริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาระบบคิวการให้บริการ
การพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณธรรม


  ผลงานสำคัญของหน่วยงาน

กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานการพยาบาล
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
งานการพยาบาลผู้ป่วยในชาย-ผู้ป่วยในเด็ก
งานการพยาบาลผู้ป่วยในหญิง
งานการพยาบาลผู้คลอด
งานหน่วยควบคุมการติดเชื้อ-จ่ายกลาง
งานสุขภาพจิตและจิตเวช
งานโภชนศาสตร์
งานการจัดการเวชระเบียน
งานประชาสัมพันธ์
งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
งานเทคนิคการแพทย์
งานรังสีวิทยา
งานเวชปฏิบัติครอบครัว
งานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานบริการสุขภาพชุมชน
งานเวชกรรมฟื้นฟู
งานการแพทย์แผนไทย
งานการแพทย์แผนจีน
งานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
งานประกันสุขภาพ
งานสารสนเทศทางการแพทย์
งานการเงินและการบัญชี
งานพัสดุก่อสร้างและการซ่อมบำรุง
งานธุรการและการบริหารยานพาหนะ
งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายสุขภาพ
งานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service)
คลินิกพิเศษ (คลินิกโรคเรื้อรัง)
คลินิกพิเศษ (คลินิกชะลอไตเสื่อม)

  เครือข่ายสุขภาพอำเภอแก่งคอย

  ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร



  เฝ้าระวังภาวะวิกฤตด้านสุขภาพจิต

ความรู้ทักษะการไกล่เกลี่ย
แบบวัดความเครียด ๒๐ คำถาม
แบบประเมินความเครียด ST-5
แบบประเมินพฤติกรรมความรุนแรงในวัยรุ่น
แบบประเมินภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย
แบบรายงานการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตาย

 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR)



  ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบขอข้อมูลภาพกล้องวงจรปิด
แบบขอใช้ห้องประชุม
แบบขอทำบัตรประจำตัว
แบบใบลาป่วย-กิจส่วนตัว-คลอด
แบบใบลาพักผ่อน
แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
แบบขอยกเลิกวันลา
แบบใบขอรถยนต์ทางราชการ
แบบใบสั่งซื้อวัสดุการแพทย์
แบบใบขอสั่งซื้อ/จ้าง
แบบใบแจ้งซ่อม
แบบใบเบิกวัสดุสำนักงาน
แบบขออนุญาตใข้รถยนต์ส่วนตัวฯ
แบบขออนุมัติเบิกเงินบำรุงไปราชการ

 หน่วยงานและระบบภายนอกที่สำคัญ

โรงพยาบาลแก่งคอย
เลขที่ 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 036-358585, 036-358586, 036-358592 โทรสาร 036-358595
(คลินิคประกันสังคม รพ.แก่งคอย) โทร. 036-246956
(แพทย์แผนไทย รพ.แก่งคอย) โทร. 036-246955

  จำนวนผู้เข้าชม :325166