พระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.๒๕๖๕ (13/01/2566)
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๕ (08/12/2565)
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง กำหนดรายการยาและสารวินิจฉัย สำหรับพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเวชปฏิบัติในการรักษาโรคเบื้องต้น พ.ศ.๒๕๖๕ (31/10/2565)
พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.๒๕๖๕ (25/10/2565)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข (20/06/2565)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔ (26/04/2564)
ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๖๔ (21/04/2564)
คำสั่งจังหวัดสระบุรีที่ ๓๙๒๖/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (24/03/2564)
คำสั่งจังหวัดสระบุรีที่ ๘๐๖/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี ๒๕๖๔ จังหวัดสระบุรี (24/03/2564)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (25/02/2564)
คำสั่งจังหวัดสระบุรีที่ ๓๖๒/๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (09/02/2564)
พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ.๒๕๖๔ (06/02/2564)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย พ.ศ.๒๕๖๓ (22/01/2564)
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ (20/01/2564)
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.๒๕๖๔ (20/01/2564)
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (18/01/2564)
การประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น (14/01/2564)
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๓ (28/12/2563)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๓ (17/12/2563)
แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน (04/12/2563)
คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ที่ ๑๗๘/๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี (16/11/2563)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒๙๙๓/๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง (12/11/2563)
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๓ (02/11/2563)
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๔ (27/10/2563)
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนได้ตามกฎหมาย (12/10/2563)
ตราอัตลักษณ์ประจำกระทรวงสาธารณสุข (08/10/2563)
การดำเนินการตามมาตรการป้องกันทุจริต และแก้ไขการกระทำความผิดวินัย (11/06/2563)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ ๒) (05/05/2563)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (08/04/2563)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ (02/03/2563)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ (02/03/2563)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ.๒๕๕๙ (02/03/2563)
พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ (02/03/2563)
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ (08/01/2563)
แผนงานโครงการและตัวชี้วัด ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กระทรวงสาธารณสุข (26/12/2562)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ (27/11/2562)
รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (19/11/2562)
พระราชบัญญัติ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.๒๕๖๒ (15/11/2562)
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (21/10/2562)
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การแต่งกายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๖๒ (08/09/2562)
การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๒ (13/08/2562)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๖๒ (05/07/2562)
ส่วนที่1   ส่วนที่2   ส่วนที่3
พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ (01/07/2562)
ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) (01/07/2562)
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ.๒๕๖๑ (01/07/2562)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๑ (01/07/2562)
แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข MOPH Code of Conduct (01/07/2562)
พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ (01/07/2562)
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ (01/07/2562)
โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒๕๖๐ (01/07/2562)
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ (01/07/2562)
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.๒๕๕๗ (01/07/2562)
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๖ (01/07/2562)
พระราชบัญญัติ วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.๒๕๕๖ (01/07/2562)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ (01/07/2562)
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ (01/07/2562)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ (01/07/2562)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ (01/07/2562)
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ (01/07/2562)

  สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

ประวัติโรงพยาบาล
ผังโครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ประชากร (Population)
การเจ็บป่วย (Sickness)
การเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง (Chronic diseases)
การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (Surveillance)
สถานะสุขภาพ (Health Status)
การให้บริการ (Service)
ด้านบุคลากร (Personal)
ด้านการเงิน (Financial)
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข 5 ปี
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ
สรุปผลงานประจำปี (Annual Present)

  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

HOSPITAL & HEALTHCARE STANDARDS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ HA
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (PCT)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (HRD)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (ENV)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (INS)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (MMs)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IC)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IM)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (RM)
สรุปผลงานการพัฒนาคุณภาพประจำปี
การพัฒนาโรงพยาบาล F2 สู่ F1
มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
การพัฒนาระบบคิวการให้บริการ
การพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณธรรม


  ผลงานสำคัญของหน่วยงาน

กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานการพยาบาล
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
งานการพยาบาลผู้ป่วยในชาย-ผู้ป่วยในเด็ก
งานการพยาบาลผู้ป่วยในหญิง
งานการพยาบาลผู้คลอด
งานหน่วยควบคุมการติดเชื้อ-จ่ายกลาง
งานสุขภาพจิตและจิตเวช
งานโภชนศาสตร์
งานการจัดการเวชระเบียน
งานประชาสัมพันธ์
งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
งานเทคนิคการแพทย์
งานรังสีวิทยา
งานเวชปฏิบัติครอบครัว
งานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานบริการสุขภาพชุมชน
งานเวชกรรมฟื้นฟู
งานการแพทย์แผนไทย
งานการแพทย์แผนจีน
งานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
งานประกันสุขภาพ
งานสารสนเทศทางการแพทย์
งานการเงินและการบัญชี
งานพัสดุก่อสร้างและการซ่อมบำรุง
งานธุรการและการบริหารยานพาหนะ
งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายสุขภาพ
คลินิกพิเศษ (คลินิกโรคเรื้อรัง)
คลินิกพิเศษ (คลินิกชะลอไตเสื่อม)

  เครือข่ายสุขภาพอำเภอแก่งคอย

  ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  เฝ้าระวังภาวะวิกฤตด้านสุขภาพจิต

ความรู้ทักษะการไกล่เกลี่ย
แบบวัดความเครียด ๒๐ คำถาม
แบบประเมินความเครียด ST-5
แบบประเมินพฤติกรรมความรุนแรงในวัยรุ่น
แบบประเมินภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย
แบบรายงานการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตาย


 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR)  ความโปร่งใส (ITA) & ชมรมจริยธรรม  ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบขอใช้ห้องประชุม
แบบขอทำบัตรประจำตัว
แบบใบลาป่วย-กิจส่วนตัว-คลอด
แบบใบลาพักผ่อน
แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
แบบขอยกเลิกวันลา
แบบใบขอรถยนต์ทางราชการ
แบบใบสั่งซื้อวัสดุการแพทย์
แบบใบขอสั่งซื้อ/จ้าง
แบบใบแจ้งซ่อม
แบบใบเบิกวัสดุสำนักงาน
แบบขออนุญาตใข้รถยนต์ส่วนตัวฯ
แบบขออนุมัติเบิกเงินบำรุงไปราชการ
โรงพยาบาลแก่งคอย เลขที่ 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 036-358585 ,036-358586 ,036-358592 FAX.036-358595
(คลินิคประกันสังคม รพ.แก่งคอย) 036-246956 (แพทย์แผนไทย) 036-246955
  จำนวนผู้เข้าชม :319669