กิจกรรมสำคัญการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA Scoop news)

(PCT) HA Scoop news EP.9/66 ตอน กิจกรรม "การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คัดกรอง ๙ ด้าน และประเมินผู้สูงอายุ" (รพ.แก่งคอย) (24/02/2566)
(PCT) HA Scoop news EP.8/66 ตอน กิจกรรม "กิจกรรมโอบอุ้มสัญจร เยี่ยมผู้ป่วย ให้กำลังใจ วางแผนการทำงาน สร้างความเข้มแข็งทีมโอบอุ้ม" (รพ.แก่งคอย) (22/02/2566)
(PCT) HA Scoop news EP.7/66 ตอน กิจกรรม "การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คัดกรอง ๙ ด้าน ฟื้นฟูสมรรถภาพการเดิน และการช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุ" (รพ.แก่งคอย) (08/02/2566)
(PCT) HA Scoop news EP.6/66 ตอน กิจกรรม "การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คัดกรอง ๙ ด้าน ดูแลสุขภาพช่องปาก และการฟื้นฟูสมรรถภาพ" (รพ.แก่งคอย) (07/02/2566)
(PCT) HA Scoop news EP.5/66 ตอน กิจกรรม "การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คัดกรอง ๙ ด้าน ดูแลสุขภาพช่องปาก และการฟื้นฟูสมรรถภาพ" (รพ.แก่งคอย) (01/02/2566)
(PCT) HA Scoop news EP.4/66 ตอน กิจกรรม "การเยี่ยมผู้ป่วย และการให้การดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน โดยทีมหมอครอบครัว" (รพ.แก่งคอย) (27/01/2566)
(PCT) HA Scoop news EP.3/66 ตอน กิจกรรม "การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19" (รพ.แก่งคอย) (26/01/2566)
(PCT) HA Scoop news EP.2/66 ตอน กิจกรรม "การเยี่ยมบ้าน คัดกรอง และประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ" (รพ.แก่งคอย) (25/01/2566)
(HRD) HA Scoop news EP.3/66 ตอน กิจกรรม "สร้างเสริมสุขภาพ (กีฬาสี) คปสอ.แก่งคอย" (รพ.แก่งคอย) (11/01/2566)
(HRD) HA Scoop news EP.2/66 ตอน กิจกรรม "เดิน-วิ่ง สร้างเสริมสุขภาพ คปสอ.แก่งคอย" (รพ.แก่งคอย) (05/01/2566)
(PCT) HA Scoop news EP.1/66 ตอน กิจกรรม "การอบรมโครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ให้กับกลุ่ม อสม.ตำบลตาลเดี่ยว" (รพ.แก่งคอย) (05/01/2566)
(HRD) HA Scoop news EP.1/66 ตอน กิจกรรม "ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖" (รพ.แก่งคอย) (05/01/2566)
(ENV) HA Scoop news EP.1/65 ตอน กิจกรรม "การฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ด้านอัคคีภัย ณ รพ.แก่งคอย จ.สระบุรี" (รพ.แก่งคอย) (18/11/2565)

  สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

ประวัติโรงพยาบาล
ผังโครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ประชากร (Population)
การเจ็บป่วย (Sickness)
การเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง (Chronic diseases)
การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (Surveillance)
สถานะสุขภาพ (Health Status)
การให้บริการ (Service)
ด้านบุคลากร (Personal)
ด้านการเงิน (Financial)
แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุข 5 ปี
การเยี่ยมติดตามการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
การนิเทศงานสาธารณสุขประจำปี (เขตสุขภาพ)
การนิเทศงานสาธารณสุขประจำปี (สสจ.สระบุรี)
สรุปผลงานประจำปี (Annual Present)

  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

HOSPITAL & HEALTHCARE STANDARDS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ HA
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (PCT)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (HRD)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (ENV)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (INS)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (MMs)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IC)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (IM)
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ (RM)
สรุปผลงานการพัฒนาคุณภาพประจำปี
การพัฒนาโรงพยาบาล F2 สู่ F1
มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
บริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาระบบคิวการให้บริการ
การพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณธรรม


  ผลงานสำคัญของหน่วยงาน

กลุ่มงานการแพทย์
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานการพยาบาล
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
งานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
งานการพยาบาลผู้ป่วยในชาย-ผู้ป่วยในเด็ก
งานการพยาบาลผู้ป่วยในหญิง
งานการพยาบาลผู้คลอด
งานหน่วยควบคุมการติดเชื้อ-จ่ายกลาง
งานสุขภาพจิตและจิตเวช
งานโภชนศาสตร์
งานการจัดการเวชระเบียน
งานประชาสัมพันธ์
งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
งานเทคนิคการแพทย์
งานรังสีวิทยา
งานเวชปฏิบัติครอบครัว
งานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานบริการสุขภาพชุมชน
งานเวชกรรมฟื้นฟู
งานการแพทย์แผนไทย
งานการแพทย์แผนจีน
งานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
งานประกันสุขภาพ
งานสารสนเทศทางการแพทย์
งานการเงินและการบัญชี
งานพัสดุก่อสร้างและการซ่อมบำรุง
งานธุรการและการบริหารยานพาหนะ
งานแผนงานและยุทธศาสตร์เครือข่ายสุขภาพ
คลินิกพิเศษ (คลินิกโรคเรื้อรัง)
คลินิกพิเศษ (คลินิกชะลอไตเสื่อม)

  เครือข่ายสุขภาพอำเภอแก่งคอย

  ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  เฝ้าระวังภาวะวิกฤตด้านสุขภาพจิต

ความรู้ทักษะการไกล่เกลี่ย
แบบวัดความเครียด ๒๐ คำถาม
แบบประเมินความเครียด ST-5
แบบประเมินพฤติกรรมความรุนแรงในวัยรุ่น
แบบประเมินภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย
แบบรายงานการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตาย


 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR)  ความโปร่งใส (ITA) & ชมรมจริยธรรม  ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบขอข้อมูลภาพกล้องวงจรปิด
แบบขอใช้ห้องประชุม
แบบขอทำบัตรประจำตัว
แบบใบลาป่วย-กิจส่วนตัว-คลอด
แบบใบลาพักผ่อน
แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
แบบขอยกเลิกวันลา
แบบใบขอรถยนต์ทางราชการ
แบบใบสั่งซื้อวัสดุการแพทย์
แบบใบขอสั่งซื้อ/จ้าง
แบบใบแจ้งซ่อม
แบบใบเบิกวัสดุสำนักงาน
แบบขออนุญาตใข้รถยนต์ส่วนตัวฯ
แบบขออนุมัติเบิกเงินบำรุงไปราชการ
โรงพยาบาลแก่งคอย เลขที่ 107 หมู่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 036-358585 ,036-358586 ,036-358592 FAX.036-358595
(คลินิคประกันสังคม รพ.แก่งคอย) 036-246956 (แพทย์แผนไทย) 036-246955
  จำนวนผู้เข้าชม :320699